Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Versie: 11.12.2020

We zijn heel blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is voor de directie heel belangrijk. Het gebruik van internetpagina’s is normaliter mogelijk zonder ook maar enige persoonlijke gegevens op te geven. Zoverre een betrokken persoon bijzondere diensten van ons bedrijf via onze website in aanspraak zou willen nemen, zou echter een verwerking van persoonlijke gegevens vereist kunnen worden. Is de verwerking van persoonlijke gegevens vereist en bestaat voor een dergelijke verwerking geen wettelijke basis, dan vragen we algemeen een goedkeuring van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokken persoon, gebeurt steeds in overeenstemming met de fundamentele privacyverordening en in overeenstemming met de voor ons geldende landspecifieke privacybepalingen. Door middel van deze privacyverklaring zou ons bedrijf het publiek over type, omvang en doeleinde van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens willen informeren. Verder worden betrokken personen door middel van deze privacyverklaring ingelicht over de aan hen toekomende rechten.

We hebben als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen gerealiseerd om een bescherming te verzekeren met zo min mogelijke hiaten van de via deze website verwerkte persoonlijke gegevens. Toch kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten in principe veiligheidshiaten vertonen zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokken persoon vrij om ons persoonlijke gegevens ook op alternatieve manieren bijvoorbeeld telefonisch mee te delen.

Begripsbepalingen

De privacyverklaring berust op de begrippen die door de Europese richtlijn- en verordeningsgever bij het opstellen van de basisverordening inzake gegevensbescherming (AVG) werden gebruikt. Onze privacyverklaring moet zowel voor het publiek, alsook voor onze klanten en zakenpartners eenvoudig leesbaar en te begrijpen zijn. Om dit te garanderen willen we vooraf de gebruikte begrippen toelichten.

We gebruiken in deze privacyverklaring onder andere de onderstaande begrippen:

 • a) persoonlijke gegevens

  Persoonlijke gegevens zijn alle informatieve gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ‘betrokken persoon’). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon gezien die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificatie zoals een naam, een codenummer, standplaatsgegevens, een online identificatie of een of meerdere bijzondere kenmerken, die uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

 • b) betrokken persoon

  Betrokken persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt.

 • c) verwerking

  Verwerking is elk met of zonder hulp van automatische processen uitgevoerd proces of elke dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens zoals het verzamelen, het registreren, de organisatie, het ordenen, opslaan, aanpassen of veranderen, uitlezen, opvragen, gebruiken, publiceren door overdracht, verspreiding of een andere vorm van beschikbaar stellen, het afstellen of koppelen, het beperken, het wissen of vernietigen.

 • d) beperking van de verwerking

  Beperken van de verwerking is de markering van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.

 • e) Profiling

  Profiling is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die erin bestaat dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die op een natuurlijke persoon betrekking hebben, te beoordelen, in het bijzonder om aspecten betreffende werkprestatie, economische positie, gezondheid, persoonlijke voorkeur, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfsplaats of plaatswissel van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) pseudoniem geven

  Van een pseudoniem voorzien is de verwerking van persoonlijke gegevens op een manier waarop de persoonlijke gegevens zonder betrekking van extra informatie niet meer aan een specifieke betrokken persoon kunnen worden toegewezen, zoverre deze extra informatie apart wordt bewaard en aan technische en organisatorische maatregelen onderhevig zijn, die garanderen dat de persoonlijke gegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

 • g) verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

  Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of overige instantie, die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens. Zijn de doeleinden en middelen van deze verwerking door het Unierecht of het recht van Lidstaten vermeld, dan kan de verantwoordelijke respectievelijk kunnen de bepaalde criteria van zijn benaming volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten worden voorzien.

 • h) orderverwerker

  Oderverwerker is een natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere instantie, die persoonlijke gegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.

 • i) ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of overige instantie, aan wie persoonlijke gegevens worden bekend gemaakt, onafhankelijk ervan of het daarbij om een derde persoon gaat of niet. Instanties, die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het Unierecht of het Recht van de lidstaten mogelijkerwijs persoonlijke gegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger.

 • j) derden

  Derde is een natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of overige instantie buiten de betrokken persoon, de verantwoordelijke, de orderverwerker en de personen, die onder de onmiddellijke verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de orderverwerker bevoegd zijn om de persoonlijke gegevens te verwerken.

 • k) goedkeuring

  Goedkeuring is elke door de betrokken persoon vrijwillig voor het bepaalde geval op geïnformeerde wijze en zonder misverstanden afgeleverde wilsverklaring in de vorm van een verklaring of een andere eenduidige bevestigende handeling waarmee de betrokken persoon te verstaan geeft dat deze akkoord gaat met de verwerking van de op hem van toepassing zijnde persoonlijke gegevens.

Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwoordelijke zoals bedoeld in de fundamentele privacyverordening, overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende privacywetten en andere bepalingen met privacyrechtelijk karakter is:

Rohloff Ferienpark GmbH
Inka Rohloff-Konradt
Kölner Str. 160
45481 Mülheim/Ruhr – Duitsland

Telefoon: +49 208-41 99 80
Fax: +49 208-41 99 899
E-Mail: email
BTW: DE 120339622

Cookies

De websites gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden, die via een internetbrowser op een computersysteem worden bewaard en opgeslagen.

Talrijke websites en servers gebruiken cookies. Vele cookies bevatten een zogenaamd cookie-ID. Een cookie-ID is een eenduidig kenmerk van de cookies. Deze bestaat uit een reeks tekens door welke websites en servers aan de concrete internetbrowser kunnen worden toegewezen waarin de cookie werd opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om de bezochte websites en servers, de individuele browsers van de betrokken persoon van andere internetbrowsers, die andere cookies bevatten, te onderscheiden. Een bepaalde internetbrowser kan via de eenduidige cookie-ID worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan deze website gebruiksvriendelijkere diensten voor de gebruikers beschikbaar stellen, die zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en de aanbiedingen op onze website voor de gebruiker worden geoptimaliseerd. Cookies maken het voor ons mogelijk, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om voor de gebruikers de toepassing van onze website te vereenvoudigen. De gebruiker van een website, die cookies gebruikt, moet bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn toegangsgegevens invoeren omdat dit door de website en de op het computersysteem van de gebruiker bewaarde cookie overgenomen wordt. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de online shop. De online shop onthoudt het artikel dat een klant in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst via een cookie.

De betrokken persoon kan het gebruik van cookies door onze website steeds door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo het gebruik van cookies permanent tegengaan. Verder kunnen reeds geplaatste cookies steeds via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden gewist. Dit is in alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Deactiveert de betrokken persoon het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser, dan kunnen onder omstandigheden niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website registreert bij elk bezoek aan de website door een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem een reeks van algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logfiles van de server opgeslagen. Geregistreerd worden kunnen de (1) gebruikte browsertypes en versies, (2) het door het toegang verkrijgend systeem gebruikte besturingssysteem, (3) de website, vanaf welke een toegang verkrijgend systeem op onze website komt (zogenaamde referrers), (4) de subwebsites, die via een toegang verkrijgend systeem naar onze website worden gestuurd, (5) de datum en het tijdstip van een toegang tot de website, (6) een internet-protocol-adres (IP-adres), (7) de internet-service-provider van het toegang verkrijgend systeem en (8) overige gelijkaardige gegevens en informatie, die dienen voor het voorkomen van gevaar in geval van aanvallen op onze informatietechnologische systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie vormen we geen besluiten over de betrokken persoon. Deze informatie is veelmeer nodig om (1) de inhouden van onze website correct te leveren, (2) de inhouden van onze website, alsook de reclame voor deze te optimaliseren, (3) de permanente werking van onze informatietechnologische systemen en de techniek van onze website te garanderen, alsook (4) om aan strafvervolgingsinstanties in geval van een cyberaanval de voor de strafvervolging vereiste informatie beschikbaar te stellen. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door ons daarom enerzijds statistisch en verder met het doel beoordeeld, de privacybescherming en de databeveiliging in ons bedrijf te verhogen om tot slot een optimaal veiligheidsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te verzekeren. De anonieme gegevens van de server-logfiles worden apart van alle door een betrokken persoon vermelde persoonlijke gegevens opgeslagen.

Registreren op onze website

De betrokken persoon heeft de mogelijkheid zich te registreren op de website van de verantwoordelijke persoon voor de verwerking met vermelding van persoonlijke gegevens. Welke persoonlijke gegevens daarbij aan de verantwoordelijke persoon voor de verwerking worden doorgegeven, staat in het betreffende invoerveld, dat voor de registratie gebruikt wordt. De door de betrokken persoon ingevoerde persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor intern gebruik bij de verantwoordelijke persoon voor de verwerking en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verantwoordelijke persoon voor de verwerking kan het doorgeven aan een of meerdere orderverwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, veroorzaken, die de persoonlijke gegevens eveneens uitsluitend gebruikt voor intern gebruik, dat aan de verantwoordelijke persoon voor de verwerking toe te rekenen valt.

Door het registreren op de website van de verantwoordelijke persoon voor de verwerking wordt verder het door de internet-service-provider (ISP) aan de betrokken persoon verleende IP-adres, de datum, alsook het tijdstip van de registratie opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens gebeurt in de context dat enkel zo misbruik van onze diensten kan worden voorkomen, en deze gegevens indien nodig het mogelijk maken om begane strafbare feiten te verduidelijken. In zoverre is het opslaan van deze gegevens vereist voor het beveiligen van de verantwoordelijke persoon voor de verwerking. Het doorgeven van deze gegevens aan derden gebeurt in principe niet, zoverre geen wettelijke plicht tot doorgeven bestaat of het doorgeven voor de strafvervolging dient.

De registratie van de betrokken persoon bij het vrijwillig opgeven van persoonlijke gegevens dient de voor de verwerking verantwoordelijke persoon ertoe, aan de betrokken persoon inhouden of diensten aan te bieden, die op basis van de natuur van de zaak enkel aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen staat de mogelijkheid vrij de bij de registratie opgegeven persoonlijke gegevens steeds te veranderen of volledig uit het databestand van de voor de verwerking verantwoordelijke te laten wissen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verleent elke betrokken persoon op aanvraag informatie over welke persoonlijke gegevens over de betrokken persoon opgeslagen zijn. Verder corrigeert of wist de voor de verwerking verantwoordelijke persoon persoonlijke gegevens op vraag of instructie van de betrokken persoon, zoverre daar geen wettelijke bewaarplichten tegenover staan. De totaliteit van de medewerkers van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon staan de betrokken persoon in dit verband als contactpersoon ter beschikking.

Contactmogelijkheid via de website

De website bevat op basis van wettelijke voorschriften gegevens, die een snelle elektronische contactopname met ons bedrijf, alsook een onmiddellijk communicatie met ons mogelijk maken, wat eveneens een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Zoverre een betrokken persoon via e-mail of via een contactformulier het contact met de voor de verwerking verantwoordelijke persoon opneemt, worden de door de betrokken persoon doorgegeven persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis door een betrokken persoon aan de voor de verwerking verantwoordelijke persoon doorgegeven persoonlijke gegevens worden voor de bewerking of contactopname met de betrokken persoon opgeslagen. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Commentaarfunctie in de blog op de website

We bieden de gebruikers op een blog, die zich bevindt op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon, de mogelijkheid, individuele commentaren over afzonderlijke blogbijdragen achter te laten. Een blog is een op een website gevoerd, normaal openbaar te bekijken portaal waarin een of meerdere personen, die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikelen posten of gedachten in zogenaamde blogposten kunnen neerschrijven. De blogposten kunnen normaliter door derden worden becommentarieerd.

Laat een betrokken persoon een commentaar achter in de op deze website openbare blog, dan worden naast de door de betrokken persoon achtergelaten commentaren ook gegevens op het moment van het invoeren van de commentaar, alsook over de door de betrokken persoon gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd. Verder wordt het door de internet-service-provider (ISP) aan de betrokken persoon verleende IP-adres meegeprotocolleerd. Het opslaan van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokken persoon door een afgeleverde commentaar de rechten van derden schendt of inhouden post die in strijd zijn met de wet. Het opslaan van deze persoonlijke gegevens gebeurt daarom in eigen belang van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon zodat deze zich in geval van een rechtsovertreding eventueel zou kunnen rechtvaardigen. Er gebeurt geen overdracht van deze verzamelde persoonlijke gegevens aan derden, zoverre dergelijk doorgeven niet wettelijk voorgeschreven is of dient voor de rechtsverdediging van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon.

Gravatar

Bij commentaren wordt naar de Gravatar service van Auttomatic teruggrepen. Gravatar stemt uw e-mailadres af en beeldt - zoverre u daar geregistreerd bent - uw avatar-afbeelding naast de commentaar af. Als u niet geregistreerd bent, wordt geen foto weergegeven. In acht te nemen is dat alle geregistreerde WordPress-users automatisch ook bij Gravatar geregistreerd zijn. Details omtrent Gravatar: https://de.gravatar.com

Hosting

De door ons in aanspraak genomen hosting-diensten dienen voor de terbeschikkingstelling van de volgende diensten: Infrastructuur- en platformdiensten, rekenvermogen, opslagplaats en databankdiensten, veiligheidsdiensten, alsook technische onderhoudsdiensten, die we gebruiken voor de werking van deze online aanbieding.

Hierbij verwerken we, resp. onze hostingaanbieder bestandsgegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze rechtmatige belangen aan een efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van dit online aanbod conf. Art. 6, lid 1, let. f AGV i.v.m. Art. 28 AGV (afsluiting orderverwerkingscontract).

Routinematig wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke persoon verwerkt en slaat persoonlijke gegevens van de betrokken persoon enkel op voor de periode die voor het behalen van het opslagdoeleinde vereist is of zoverre dit werd voorzien door de Europese richtlijn- en verordeningsgever of een andere wetgever in wetten of voorschriften, waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke persoon onderhevig is.

Valt het doel van opslaan weg of loopt een door de Europese Richtlijn- en verordeningsgever of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagtermijn af, dan worden de persoonlijke gegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

Rechten van de betrokken persoon

 • a) recht op bevestiging

  Elke betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever toegeëigende recht, van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon een bevestiging te verlangen of persoonlijke gegevens worden verwerkt. Als een betrokken persoon dit bevestigingsrecht in aanspraak zou willen nemen, kan deze hiervoor steeds met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon contact opnemen.

 • b) recht op informatie

  Elke door de verwerking van persoonlijke gegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht, steeds van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon gratis informatie over de over zijn persoon opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie te ontvangen. Verder heeft de Europese richtlijn- en verordeningsgever van de betrokken persoon inlichtingen over volgende informatie toegestaan:

  • de verwerkingsdoelen
  • de categorieën van persoonlijke gegevens, die worden verwerkt
  • de ontvanger of categorieën van ontvangers, aan wie de persoonlijke gegevens werden openbaar gemaakt of nog worden openbaar gemaakt, in het bijzonder bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties.
  • indien mogelijk de geplande duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen, of, als dit niet mogelijk is, de criteria voor het vastleggen van de periode.
  • het bestaan van een recht op corrigeren of wissen van de u betreffende persoonlijke gegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een herroepingsrecht tegen deze verwerking
  • het bestaan van een recht op klacht indienen bij een toezichthoudende instantie
  • als de persoonlijke gegevens niet bij de betrokken persoon worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling conform artikel 22, lid 1 en 4 AGV en - ten minste in deze gevallen - beslissende informatie over de geïnvolveerde logica, alsook de draagwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

  Verder komt de betrokken persoon een recht op informatie toe of persoonlijke gegevens aan een extern land of aan een internationale organisatie werden overgedragen. Zoverre dit het geval is, dan komt de betrokken persoon voor de rest het recht toe informatie omtrent de geschikte garanties in verband met de overdracht te ontvangen.

  Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

 • c) Recht op corrigeren

  Elke door de verwerking van persoonlijke gegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht, het onmiddellijk corrigeren van betreffende onjuiste persoonlijke gegevens te verlangen. Verder komt de betrokken persoon het recht toe, rekening houdende met het doel van de verwerking, de vervollediging van onvolledige persoonlijke gegevens - ook door middel van een aanvullende verklaring - te verlangen.

  Als een betrokken persoon dit recht op informatie in aanspraak zou willen nemen, dan kan deze hiervoor steeds contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon.

 • d) recht op wissen (recht op vergeten worden)

  Elke door de verwerking van persoonlijke gegevens betrokken persoon heeft het door het Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht, van de verantwoordelijke persoon te verlangen, dat de op hem van toepassing zijnde persoonlijke gegevens onmiddellijk worden gewist, zoverre één van de volgende redenen van toepassing is en zoverre de verwerking niet is vereist:

  • De persoonlijke gegevens werden voor dergelijke doeleinden verzameld of op andere wijze verwerkt, waarvoor deze niet meer vereist zijn.
  • De betrokken persoon herroept een goedkeuring, waarop de verwerking conform art. 6, lid 1, letter a AGV of art. 9, lid 2, letter a AGV steunde, en er ontbreekt een andere rechtsgrond voor de verwerking.
  • De betrokken persoon dient conform art. 21, lid 1 AGV bezwaar in tegen de verwerking, en er zijn geen gerechtigde redenen met voorrang voor de verwerking, of de betrokken persoon dient conform art. 21, lid 2 AGV bezwaar in tegen de verwerking.
  • De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van de persoonlijke gegevens is voor het vervullen van een rechtelijke verplichting volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten vereist, waaraan de verantwoordelijke persoon onderhevig is.
  • De persoonlijke gegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten van het informatiebedrijf conform art. 8, lid 1 AGV verzameld.

  Zoverre één van de hierboven genoemde redenen van toepassing is en een betrokken persoon het wissen van persoonlijke gegevens die opgeslagen zijn, zou willen opdragen, kan deze hiervoor steeds met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon contact opnemen. De medewerker zal vragen dat het verlangen tot wissen onmiddellijk wordt nagekomen.

  Werden de persoonlijke gegevens openbaar gemaakt en is ons bedrijf als verantwoordelijke conform art. 17, lid 1 AGV tot het wissen van de persoonlijke gegevens verplicht, dan nemen we rekening houdende met de beschikbare technologie en de implementeringskosten gepaste maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke persoon, die de gepubliceerde persoonlijke gegevens verwerken, daarover in te lichten, dat de betrokken persoon van deze andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke persoon het wissen van alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens verlangd heeft, zoverre de verwerking niet vereist is. De medewerker zal in afzonderlijk geval het vereiste vragen.

 • e) recht op beperking van de verwerking

  Elke door de verwerking van persoonlijke gegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht, van de verantwoordelijke persoon de beperking van de verwerking te verlangen, als één van de volgende voorwaarden vervuld is:

  • De juistheid van de persoonlijke gegevens wordt door de betrokken persoon bestreden, en weliswaar voor een periode, die het voor de verantwoordelijke persoon mogelijk maakt, de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokken persoon weigert het wissen van de persoonlijke gegevens en verlangt in plaats daarvan het beperken van het gebruik van de persoonlijke gegevens.
  • De verantwoordelijke persoon heeft de persoonlijke gegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer nodig, de betrokken persoon heeft ze echter nodig voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.
  • De betrokken persoon heeft bezwaar tegen de verwerking conf. art. 21, lid 1 AGV ingediend en het staat nog niet vast of de gegronde redenen van de verantwoordelijke persoon tegenover die van de betrokken persoon overheersen.

  Zoverre één van de hierboven genoemde voorwaarden gegeven is en een betrokken persoon de beperking van persoonlijke gegevens, die opgeslagen zijn, wil verlangen, kan deze hiervoor steeds contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon. De medewerker zal de beperking van de verwerking vragen.

 • f) recht op gegevensoverdracht

  Elke door de verwerking van persoonlijke gegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht, de op hem van toepassing zijnde persoonlijke gegevens, die door de betrokken persoon voor een verantwoordelijke persoon beschikbaar werden gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen. Deze heeft bovendien het recht, deze gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon zonder verhindering door de verantwoordelijke persoon, aan wie persoonlijke gegevens beschikbaar gesteld werden, door te geven, zoverre de verwerking op de goedkeuring conform art. 6, lid 1, letter a AGV of art. 9, lid 2, letter a AGV of op een contract conform art. 6, lid 1, letter b AGV berust en de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedure gebeurt, zoverre de verwerking niet voor de waarneming van een opdracht vereist is, die in het openbaar belang ligt of in uitoefening van openbaar geweld gebeurt, welke aan de verantwoordelijke werd overgedragen.

  Verder heeft de betrokken persoon bij het uitoefenen van zijn recht op gegevensoverdracht conform art. 20, lid 1 AGV het recht, te verlangen, dat de persoonlijke gegevens direct door een verantwoordelijke persoon aan een andere verantwoordelijke persoon worden doorgegeven, zoverre dit technisch haalbaar is en zoverre hierdoor niet de rechten en vrijheden van andere personen worden beperkt.

  Voor het geldend maken van het recht op gegevensoverdracht kan de betrokken persoon steeds contact met ons opnemen.

 • g) recht op herroeping

  Elke door de verwerking van persoonlijke gegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht, om redenen, die ontstaan uit hun bijzondere situatie, steeds tegen de verwerking van de op hem van toepassing zijnde persoonlijke gegevens, die op basis van art. 6, lid 1, letter e of f AGV plaatsvindt, bezwaar in te dienen. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen ondersteunde profiling.

  We verwerken de persoonlijke gegevens in geval van een bezwaar niet meer, hetzij dat we dwingende redenen ter bescherming voor de verwerking kunnen aantonen, die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon overheersen, of als de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.

  Verwerken we persoonlijke gegevens om directe reclame te maken, dan heeft de betrokken persoon het recht, steeds bezwaar in te dienen tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens voor dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de profiling, zoverre het met dergelijke directe reclame in verbinding staat. Dient de betrokken persoon bezwaar in tegen de verwerking met als doel directe reclame, dan zullen we de persoonlijke gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokken persoon het recht, om redenen, die ontstaan uit hun bijzondere situatie, tegen de op hem van toepassing zijnde verwerking van persoonlijke gegevens, die voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform art. 89, lid 1 AGV gebeuren, bezwaar in te dienen, hetzij een dergelijke verwerking voor het vervullen van een in het openbaar belang liggende taak vereist is.

  Voor het uitoefenen van het recht op bezwaar kan de betrokken persoon direct contact opnemen met elke medewerker. De betrokken persoon staat het verder vrij, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht de richtlijn 2002/58/EG, zijn recht op bezwaar door middel van geautomatiseerde procedures uit te oefenen waarbij technische specificaties worden gebruikt.

 • h) geautomatiseerde beslissingen in afzonderlijk geval inclusief profiling

  Elke door de verwerking van persoonlijke gegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht, niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking - inclusief profiling - berustende beslissing onderworpen te worden, die hun rechtelijke werking ontvalt of ze op dergelijke wijze aanzienlijk beperkt, zoverre de beslissing (1) niet voor het afsluiten of het vervullen van een contract tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke vereist is, of (2) op basis van rechtsvoorschriften van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon onderhevig is, toegestaan is en deze rechtsvoorschriften gepaste maatregelen voor het verlenen van de rechten en vrijheden, alsook de rechtmatige belangen van de betroffen persoon bevatten of (3) met uitdrukkelijke goedkeuring van de betrokken persoon gebeurt.

  Is de beslissing (1) voor het afsluiten of het vervullen van een contract tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke persoon vereist of (2) gebeurt deze met uitdrukkelijke goedkeuring van de betrokken persoon, nemen we de gepaste maatregelen om de rechten en vrijheden, alsook rechtmatige belangen van de betrokken persoon te verlenen, waartoe minstens het recht op herwerking van het ingrijpen van een persoon door de verantwoordelijke, op het hebben van een eigen standpunt en op ahet anvechten van de beslissing behoort.

  Wil de betrokken persoon rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen geldend maken, dan kan deze hiervoor steeds met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon contact opnemen.

 • i) recht op herroeping van een privacyrechtelijke goedkeuring

  Elke door de verwerking van persoonlijke gegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht, een goedkeuring voor de verwerking van persoonlijke gegevens steeds te herroepen.

  Wil de betrokken persoon zijn recht op herroeping van een goedkeuring geldend maken, dan kan deze hiervoor steeds met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon contact opnemen.

Rechtsgrond van de verwerking

Art. 6 Ilet. a AGV dient ons bedrijf als rechtsgrond voor verwerkingsprocessen waarbij we een goedkeuring voor een bepaald verwerkingsdoeleinde vragen. Is de verwerking van persoonlijke gegevens vereist voor het vervullen van een contract, waarvan contractpartij de betrokken persoon is, zoals dit bijvoorbeeld bij verwerkingsprocessen het geval is, die voor het inleveren van producten of het voltooien van een andere dienst of tegendienst vereist zijn, dan berust de verwerking op art. 6 Ilet. b AGV. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocessen die voor het uitvoeren van voorcontractuele maatregelen vereist zijn, zoals in gevallen van aanvragen omtrent onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderhevig aan een rechtelijke verplichting waardoor een verwerking van persoonlijke gegevens vereist is, zoals bijvoorbeeld voor het vervullen van belastingsplichten, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6, Ilet. c AGV. In zeldzame gevallen zou de verwerking van persoonlijke gegevens vereist kunnen zijn om levensbelangrijke belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf zou gewond raken en daarbij zijn naam, zijn leeftijd, zijn mutualiteitsgegevens of andere levensbelangrijke informatie aan een arts, een ziekenhuis of andere externe persoon zou moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking berusten op art. 6 Ilet. d AGV.
Tot slot zouden verwerkingsprocessen berusten op art. 6 Ilet. f AGV. Op deze rechtsgrond zijn verwerkingsprocessen gebaseerd, die door geen van de bovengenoemde rechtsgronden worden geregistreerd, als de verwerking voor het behoud van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een externe persoon vereist is, zoverre de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betrokken persoon niet overheersen. Dergelijke verwerkingsprocessen zijn ons in het bijzonder daarom toegestaan omdat ze door de Europese wetgever in het bijzonder werden verleend. Hij vertegenwoordigde in zoverre de opvatting dat een rechtmatig belang aan te nemen zou kunnen zijn, als de betrokken persoon een klant van de verantwoordelijke persoon is (overweging 47 zin 2 AGV).

Rechtmatige belangen aan de verwerking, die door de verantwoordelijke persoon of een derde worden nagestreefd

Is de verwerking van persoonlijke gegevens gebaseerd op artikel 6 Ilet. f AGV is ons rechtmatig belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteit ten voordele van het welbevinden van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

Periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de periode van de opslag van persoonlijke gegevens is de betreffende wettelijke bewaarperiode. Na afloop van de periode worden de overeenkomstige gegevens routinematig gewist, zoverre deze niet meer voor het vervullen van het contract of de voorbereiding van het contract vereist zijn.

Wettelijke of contractuele voorschriften voor het beschikbaar stellen van de persoonlijke gegevens; vereistheid voor het afsluiten van het contract; verplichting van de betrokken persoon om de persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen; mogelijke gevolgen van het niet beschikbaar stellen

We verduidelijken u dat het beschikbaar stellen van persoonlijke gegevens deels wettelijk voorgeschreven is (bijv. belastingsvoorschriften) of ook kan ontstaan uit contractuele regelingen (bijv. gegevens omtrent de contractpartner). Soms kan het voor het afsluiten van een contract vereist zijn dat een betrokken persoon ons persoonlijke gegevens ter beschikking stelt die in het vervolg door ons moeten worden verwerkt. De betrokken persoon is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen als ons bedrijf met hem een contract afsluit. Het niet beschikbaar stellen van de persoonlijke gegevens zou als gevolg hebben dat het contract met de betrokken personen niet zou kunnen worden afgesloten. Voor het beschikbaar stellen van persoonlijke gegevens door de betrokken personen moet de betrokken persoon contact opnemen met één van onze medewerkers. Onze medewerker verduidelijkt de betrokken persoon apart of het beschikbaar stellen van de persoonlijke gegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven of voor het afsluiten van het contract vereist is, of als een verplichting bestaat, de persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen, en welke gevolgen het niet beschikbaar stellen van de persoonlijke gegeven zou hebben.

Bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijkheidsbewust bedrijf zien we af van een automatische besluitvorming of een profiling.

 

Cookies

Back to top